Xiang Welding Industrial Co Ltd
Xiang Welding Industrial Co., Ltd.
No.6, Huayuan, Industrial Zone, Tianjin, China
Web: www.xiangind.com
Email:   xiangind@gmail.com